Nassau-Nederlands.jouwweb.nl
Home » vwo » vwo 6 » Contract examenkandidaten

Contract examenkandidaten

3.4 Protocol examenklassen (leerlingen tekenen voor ontvangst)

Afspraken voor het vak Nederlandse taal en letterkunde havo/vwo

  1. In de studie-overzichten is vermeld welke activiteiten in een bepaalde week aan de orde komen en wat het huiswerk daarvoor is. De docent is niet verantwoordelijk voor het opgeven van huiswerk, daar dit al in de overzichten staat.
  2. De leerlingen zijn verplicht altijd hun boek / syllabus voor de stof van de desbetreffende dag bij zich te hebben.
  3. De boekenlijst moet samengesteld zijn volgens de daarvoor geldende voorschriften:

a)                     juiste periode-indeling,

b)                    correcte zwaarte (kleuraanduiding) van de vermelde boeken,

c)                     minstens één boek van de grote 5,

d)                    voor havo: boeken kiezen uit keuzelijst.

Op de in te leveren getypte lijst moeten staan:

e)                     de correcte vermelding van titel en naam auteur,

f)                      de kleuraanduiding van het boek.

  1. In de studie-overzichten staat op welk moment de definitieve literatuurlijst ingeleverd moet worden. Het niet tijdig inleveren van een correcte lijst zal volgens de voorschriften van het PTA leiden tot een onvoldoende beoordeling van het ‘procesmatige gedeelte’ van het SE. Zie PTA voor de cijfermatige gevolgen hiervan. De leerling moet alsnog een correcte lijst inleveren. Gebeurt dat niet uiterlijk 2 werkdagen voor het SE plaatsvindt, dan zal een door de docent opgestelde literatuurlijst de basis voor het SE zijn.
  2. De leerling levert de lijst in tweevoud in. De docent geeft een van de exemplaren geparafeerd en van datum voorzien terug als bewijs van inleveren. De daarop vermelde datum is het officiële moment van inleveren.
  3. De docent maakt een tijdschema / lokaalindeling voor de mondelinge toetsen. Deze indeling krijgen de leerlingen op papier. De leerlingen tekenen voor ontvangst van het schema.
  4. Eventuele wijzigingen van dit schema zijn pas rechtsgeldig nadat ze door docent en leerling zijn geparafeerd.
  5. Te laat komen bij het mondelinge SE betekent dat de leerling niet meer toegelaten wordt en dat het SE dus niet doorgaat, met als gevolg dat het cijfer 1 wordt toegekend.
  6. De indeling voor het schoolexamen spreekvaardigheid is in onderstaande lijst opgenomen. Het betreft op elke genoemde dag het lesuur Nederlands. Elke leerling dient tweemaal bij de afname van dit SE aanwezig te zijn.

 

 

Onderstaande leerlingen verklaren met een paraaf dat zij op de hoogte zijn gesteld van de afspraken die hierboven vermeld staan en die in de klas besproken zijn op [datum].